SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger - saksdok. vedlagt
 5. Behandle idrettslagets regnskap og Kontrollutvalgets beretning - saksdok. vedlagt
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent - saksdok. vedlagt
 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan - saksdok. vedlagt
 9. Vedta idrettslagets budsjett - saksdok. vedlagt
 10. Valg
 11. Avslutning, heving av årsmøtet